کد خبر:838
تعداد بازدید:1532
94/07/12 - 15:58

اعضا هیات رئیسه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی

اعضا هیات رئیسه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی

 

    آقای ضیاء متحدان - رییس کمیسیون

 

آقای سید حسین میرلوحی - نائب رییس کمیسیون

 

  آقای فرشید دوانی - نائب رییس کمیسیون

 

  آقای فرزاد طباطبایی یزدی- دبیر کمیسیون