• Cinema House and Iran Economy House

  Cinema House and Iran Economy House

 • Board meeting with the minister

  Board meeting with the minister

Latest NEWS

 • لزوم اعتبارسنجی در طرح های صنعتی و معدنی
  لزوم اعتبارسنجی در طرح های صنعتی و معدنی
  شهرام شریعتی - عضو هیأت مدیره خانه اقتصاد ایران : یکی از چالش های اساسی در خصوص هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش های صنعتی و معدنی کشور، عدم وجود ارزیابی های فنی و اقتصادی معتبر برای اخذ تصمیم های مدیریتی است. درخصوص علل خروج نقدینگی از بخش صنعت و معدن و ورود آن به سایر مداخل جذب سرمایه، دلایل متعددی عنوان گردیده که بحث درباره ماهیت آنها در این مقال نمی‌گنجد ولی در کنار همه علل و عوامل، آن چیز که حائز اهمیت است این است که هیچ‌گاه اطلاعات موجود در بسته های پیشنهادی یا FSهای تهیه شده از سوی صاحبان صنایع، مطلوب سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.  
 • لزوم اعتبارسنجی در طرح های صنعتی و معدنی
  لزوم اعتبارسنجی در طرح های صنعتی و معدنی
  شهرام شریعتی - عضو هیأت مدیره خانه اقتصاد ایران : یکی از چالش های اساسی در خصوص هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش های صنعتی و معدنی کشور، عدم وجود ارزیابی های فنی و اقتصادی معتبر برای اخذ تصمیم های مدیریتی است. درخصوص علل خروج نقدینگی از بخش صنعت و معدن و ورود آن به سایر مداخل جذب سرمایه، دلایل متعددی عنوان گردیده که بحث درباره ماهیت آنها در این مقال نمی‌گنجد ولی در کنار همه علل و عوامل، آن چیز که حائز اهمیت است این است که هیچ‌گاه اطلاعات موجود در بسته های پیشنهادی یا FSهای تهیه شده از سوی صاحبان صنایع، مطلوب سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.  
 • لزوم اعتبارسنجی در طرح های صنعتی و معدنی
  لزوم اعتبارسنجی در طرح های صنعتی و معدنی
  شهرام شریعتی - عضو هیأت مدیره خانه اقتصاد ایران : یکی از چالش های اساسی در خصوص هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش های صنعتی و معدنی کشور، عدم وجود ارزیابی های فنی و اقتصادی معتبر برای اخذ تصمیم های مدیریتی است. درخصوص علل خروج نقدینگی از بخش صنعت و معدن و ورود آن به سایر مداخل جذب سرمایه، دلایل متعددی عنوان گردیده که بحث درباره ماهیت آنها در این مقال نمی‌گنجد ولی در کنار همه علل و عوامل، آن چیز که حائز اهمیت است این است که هیچ‌گاه اطلاعات موجود در بسته های پیشنهادی یا FSهای تهیه شده از سوی صاحبان صنایع، مطلوب سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.  

Gallery

Have no items! Please recheck module config!

By rsm